Политика конфиденциальности

מדיניות פרטיות אלפא טרוול בע»מ

הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש באתר האינטרנט  —   (להלן: «האתר«) alfatravel.co.il

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד 

בשימוש באתר זה ו/או בגישה לאתר הנך מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את מדיניות פרטיות האתר והנך מסכים לכך, כי אלפא טרוול בע»מ (להלן: «אלפא טרוול ד») יעשה שימוש במידע האישי שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו.

ככל ואינך מסכים לכל התנאים האמורים במדיניות פרטיות זו הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה.

  1. איסוף המידע באתר

בעת השארת פרטים באתר לצורך התקשרות עם המשרד תתבקש למסור פרטיים אישיים כגון: שם מלא, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא»ל וכיו»ב. מובהר, כי אינך חייב על פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי ומסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי. כמו כן, מסירת פרטים כוזבים ו/או חלקיים עלולים לפגוע באיכות השירות הניתן לך וביכולת ייצרת הקשר עמך.

  1. השימוש במידע

אלפא טרוול רשאים לעשות שימוש בפרטים ובמידע האישי שנאסף באתר למטרות, כדלקמן:

2.1על מנת לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע.

2.2 על מנת לספק לך את המידע שביקשת ו/או שירותים שונים אותו מעניק המשרד.

2.3 לצורך יצירת קשר עמך.

2.4 לשם ניהולו ותפעולו של האתר.

2.5 לכל  מטרה אחרת המפורטת במדיניות זו.

  1. השימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

 

המידע הנאסף נשמר במאגרי המידע של חברתנו ובמערכות המחשב שלנו ואנו עשויים לשתפו עם העובדים עמנו ו/או ספקי השירות ו/או כל צד שלישי אשר עובד עם חברתנו/או מספק לחברתנו שירותים מסוימים וגורמים המשתפים פעולה עם חברתנו, והכל לצורך מתן שירות ותפעול האתר.

כמו כן, חברתנו עשויה לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים במקרה ותידרש החברה על-פי דין להעביר את המידע אודותיך ומידע אודות משתמשים שעולה חשש ממשי שמא פעולותיהם עלולות לגרם נזק לחברתנו ו/או למי למטעמה ו/או למשתמשים שלנו ו/או בשירות אותו מעניקה החברה, במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה אשר תחייב את חשיפת הפרטים, היה ותפר את התקנון ומדיניות פרטיות וכיו»ב.

  1. אבטחת מידע 

חברתנו נוקטת  באמצעי בטיחות שונים לצורך הגנה ושמירת המידע אשר נמסרו לו ולשם כך מפעיל מערכות שונות אשר נועדו להגן על המידע נמסר ונאסף באתר מפני צדדים לא חוקיים.

למען הסר ספק מובהר, כי אין וודאות מוחלטת לפיה אמצעי ההגנה האמורים מבטיחים באופן אבסולוטי כי המידע הנמסר לא ידלוף לגומרים לא חוקיים ו/או זרים ולכן חברתנו לא מתחייבת כי המידע הנמסר באתר ו/או השירות באתר יהיו מוגנים באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית.

  1. זכות עיון במידע

כל משתמש רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מוחזק באתר. היה ולאחר עיון גילה המשתמש, כי המידע אודותיו חלקי ו/או שגוי ו/או לוקה בחסר רשאי לפנות להנהלת האתר בבקשה לתקן את המידע ו/או להסירו.

בקשה כאמור תוגש בכתב למענו הרשום של החברה שדרות גיבורי ישראל 14 נתניה

  1. שינויים במדיניות הפרטיות

חברתנו שומרת על זכותה, בכל עת, לשנות ו/או להוסיף ו/ואו לתקן את מדיניות פרטיות זו, ללא התראה מוקדמת ושינויים כאמור יכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם למדיניות פרטיות זו.

  1. סיום התקשרות

מבלי לגרוע מזכויותיו של החברה המוקנים לה, הן בדין והן במדיניות הצהרת פרטיות זו, היה וחברתנו תסבור כי משתמש באתר פועל בניגוד למדיניות פרטיות זו ו/או כל דין, החברה תהיה רשאית למנוע מאותו משתמש זכות גישה לאתר ולמשתמש לא תעמוד על טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או האתר ומי טעמם בעניין זה.

  1. סמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בכל העניינים הנוגעים לאתר הינו בתי המשפט במחוז מרכז.

Перейти к содержимому